RELIK 2023
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
23. a 24. listopad 2023

Publikační etika

Publikační etika, odpovědnost a prohlášení o nezákonné praxi

Publikační etika konference RELIK (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti), zodpovědnosti a prohlášení o nezákonné praxi jsou z velké části založeny na pokynech Výboru pro publikační etiku (COPE). Očekáváme, že všechny zúčastněné strany budou dodržovat tyto standardy. Netolerujeme neetické chování. Rukopis, který nesplňuje tyto normy, bude odmítnut nebo odstraněn.

Povinnosti autorů a prohlášení o nezákonné praxi pocházejí z publikace „Responsible research publication: international standards for authors“  od Elizabeth Wagerové a Sabine Kleinertové:

 • Předložený výzkum by měl být veden etickým a odpovědným způsobem a měl by být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
 • Výzkumní pracovníci by měli své výsledky prezentovat jasně, čestně a bez zkreslení či padělání nebo nekorektním manipulováním s údaji.
 • Výzkumní pracovníci by se měli snažit jasně a jednoznačně popsat své metody a postupy, aby jejich závěry / zjištění mohly být potvrzovány ostatními autory.
 • Výzkumní pracovníci by měli dodržovat publikační požadavky, tj., že předkládaná práce je originální, není plagiátem a nebyla zveřejněna jinde.
 • Autoři by měli převzít kolektivní odpovědnost za předloženou a publikovanou práci.
 • Autorství výzkumných publikací by mělo přesně odrážet příspěvky (přičinění) jednotlivých autorů k práci a jejímu informačnímu poslání / sdělení.
 • Zdroje financování a případné střety zájmů by měly být zveřejněny.

A navíc:

 • Autoři musí nahlásit jakékoli chyby, které později objeví ve svém rukopisu.
 • Autoři musí zaslat pouze rukopis, který není v současné době evaluován k publikaci jinde.
 • Autoři potvrzují, že získali písemné povolení, které je nezbytné k publikování materiálů, spadající pod ochranu autorskými právy.
 • Autoři potvrzují, že souhlasí a mají povolení svého zaměstnavatele publikovat v rámci licence Creative Commons ve sbornících konference RELIK.

Povinnosti recenzenta a prohlášení o nezákonné praxi pochází z dokumentu COPE „Etické směrnice COPE pro recenzenty“:

 • Recenzent by měl respektovat důvěrnost hodnocení dokumentu a nesmí odhalit žádné podrobnosti o rukopisu během procesu recenzování, a to i po něm, s výjimkou již uveřejněných dokumentů v publikovaném sborníku.
 • Recenzent by neměl používat informace získané během procesu recenzování pro své vlastní účely, ani pro jiné osoby nebo organizace, či znevýhodňovat nebo diskreditovat jiné výzkumy.
 • Recenzent by měl ohlásit veškeré potenciální střety zájmu. V případě, že si není jistý, měl by vyhledat patřičné informace k ověření toho, zda nehrozí jakýkoliv zájmový střet.
 • Recenzent by neměl dovolit, aby jeho recenze byly ovlivněny původem rukopisu, národností autorů, náboženským nebo politickým přesvědčením, pohlavím nebo jinými charakteristikami autorů či obchodními úvahami.
 • Recenzent by měl být ve svých recenzích objektivní a konstruktivní, měl by se zdržet nepřátelského nebo pobuřujícího komentování, a neměl by přikládat žádné vulgární nebo hanlivé osobní připomínky.
 • Recenzent by měl vzít na vědomí, že recenzování je z velké části vzájemný a dvoustranný proces, tudíž by se měl zavázat k tomu, že odvede spravedlivý podíl své práce a zavčas.
 • Recenzent by měl poskytnout redakci (editorovi) osobní a profesní informace, které jsou přesné a úplné a korektně vypovídají o odborných znalostech.

Povinnosti redakce (editora) a prohlášení o nezákonné praxi pocházejí z publikace „Zodpovědný výzkum: mezinárodní normy pro editory“ od Elizabeth Wagerové a Sabine Kleinertové:

 • Editor by měl převzít zodpovědnost za vše, co publikuje.
 • Editor musí sdělovat všechny střety zájmů vedoucím všech organizací / oddělení, které jsou v publikačním procesu zainteresovány.
 • Editor by měl konat spravedlivá a nestranná rozhodnutí, která jsou nezávislá na obchodních úvahách a zajistit spravedlivý recenzní proces.
 • Editor by měl provádět revizi a vyvarovat se redakčnímu pochybení.
 • Recenzenti a autoři by měli být informováni, co se od nich očekává a kdy.