Sborník příspěvků
ISBN 978-80-245-2466-5
RELIK 2022
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
10. a 11. listopad 2022

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze organizovala již patnáctou mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti)“. V důsledku epidemie koronaviru se letošní ročník uskutečnil online formou. Konference obsahově navazovala na konference pořádané v rámci dlouhodobého výzkumného projektu 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“ financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. Vzhledem k ukončení projektu je však dále organizována pod záštitou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu IGA 18/2021. Konference byla podpořena také finančním darem České spořitelny, a. s.

Rozvinuté populace dospěly do stádia, kdy neodvolatelně stárnou. Dokáží se společnosti, které jsou takovými populacemi převážně tvořeny, uživit, nebo je čeká strádání? Jak mají tento problém řešit? Jak lze nahlížet na problematiku lidského kapitálu v širších souvislostech?

Tím, jak dochází k demografickému stárnutí, mění se věková struktura obyvatelstva, přibývá starších osob v populaci. To má a bude mít řadu ekonomických důsledků pro společnost. Reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství.

Tak jako v minulých ročnících jsme se proto rozhodli demografický pohled doplnit pohledem ostatních disciplín a doufáme, že na základě předání si vzájemných zkušeností a poznatků dokážeme dále rozšířit pohled na problematiku lidského kapitálu a upozornit na význam investic státu právě do lidského kapitálu. I v letošním roce se konala zvláštní sekce pro mladé, kde vystoupili se svými příspěvky studenti a doktorandi nejenom z FIS VŠE. V letošním roce do programu konference přispěla svými příspěvky řada nových účastníků ze zahraničí.

Jsme velmi potěšeni trvale rostoucím zájmem o tuto již tradiční konferenci u nás i v zahraničí a jsme přesvědčeni, že nám pomůže si rozšířit a doplnit nejenom naše znalosti, ale umožní i navázat osobní kontakty mezi všemi účastníky.

Všechny příspěvky prošly dvojitým anonymním recenzním řízením.

Přejeme konferenci úspěch.

Jitka Langhamrová

předsedkyně organizačního a programového výboru