Sborník příspěvků
ISBN 978-80-245-2112-1
RELIK 2015
Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti
12. a 13. listopad 2015

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze organizuje již osmou mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti)“. Konference obsahově navazuje na konference pořádané v rámci dlouhodobého výzkumného projektu 2D06026 „Reprodukce lidského kapitálu“ financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. Vzhledem k ukončení projektu je však organizována pod záštitou Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci projektu IGA 21/2015.

Rozvinuté populace dospěly do stádia, kdy neodvolatelně stárnou. Dokáží se společnosti, které jsou takovými populacemi převážně tvořeny, uživit, nebo je čeká strádání? Jak mají tento problém řešit? Jak lze nahlížet na problematiku lidského kapitálu v širších souvislostech?

Tím jak dochází k demografickému stárnutí, mění se věková struktura obyvatelstva, přibývá starších osob v populaci. To má a bude mít řadu ekonomických důsledků pro společnost. Reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství.

Tak jako v minulých ročnících jsme se proto rozhodli demografický pohled doplnit pohledem ostatních disciplín a doufáme, že na základě předání si vzájemných zkušeností a poznatků dokážeme dále rozšířit pohled na problematiku lidského kapitálu a upozornit na význam investic státu právě do lidského kapitálu. I v letošním roce bude zvláštní sekce pro mladé, kde mohou vystoupit se svými příspěvky studenti a doktorandi nejenom z FIS VŠE. V letošním roce do programu konference přispěla svými příspěvky řada nových účastníků ze zahraničí.

Jsme velmi potěšeni trvale rostoucím zájmem o tuto již tradiční konferenci u nás i v zahraničí a jsme přesvědčeni, že nám pomůže si rozšířit a doplnit nejenom naše znalosti, ale umožní navázat osobní kontakty mezi všemi účastníky.

Všechny příspěvky prošly dvojitým anonymním recenzním řízením.
Přejeme konferenci úspěch.

Jitka Langhamrová

předsedkyně organizačního a programového výboru

 

Příprava a sestavení CD sborníku s příspěvky (editoři)
Ing. Tomáš Löster, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.


Vydavatel
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Česká republika

ISBN 978-80-245-2112-1